.. دخترجون..

?✘ﻣُﻬّﻢْ ﺗَـﺮﯾـﻦْ ﺟَـﻬـﯿــﺰﯾـــِه ﯾـِــﻪ ﺩُﺧْــتر ?

ﺑـــــَﺪَﻥِ ﺩَﺳــتــــ ﻧَﺨـــــُﻮﺭْﺩَشـــِﻪ ............

نَه به تِعدادِ دوست پِسَراش

••√√ این شاخ بودن ایووووول داره √√••

••√√ نه اون شاخ بودنی که هرکی یه دستی بهت زده√√••

💔 @Asheghaneh 💔