شب با تمام پیچیدڪَی

چہ ساده آرامش می‌بخشد

چہ خوب میشد

ما هم مثڸ شب باشیم

پیچیده ولی آرامبخش دلها☘

شبتوڹ زیبا✋

✓@asheghaneh✓