انسان های موفق همیشه دو چیز بر لب دارند:

لبخند و سکوت

لبخند، حلّال بسیارى از مشکلات است و سکوت رَوشى است براى دوری از مشکلاتِ بیشتر...

سکوت نتیجه بستن دهان نیست؛

نتیجه باز کردن فکر است،

هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر،

هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر!

💞 @Asheghaneh