هزاران هزار پله را طی کنی
تا خودِ آسمان
باز هم سودی ندارد‌!
هر چیزی به وقتش سراغت می‌آید!
اینکه هر دم تقلا و بی قراری کنی
تنها تو را رنجور می سازد
تنها این لحظه را دریاب و غنیمت شمار
تا طعم زندگی آگاه

هزاران هزار پله را طی کنی

تا خودِ آسمان

باز هم سودی ندارد‌!

هر چیزی به وقتش سراغت می‌آید!

اینکه هر دم تقلا و بی قراری کنی

تنها تو را رنجور می سازد

تنها این لحظه را دریاب و غنیمت شمار

تا طعم زندگی آگاهانه را بچشی

و وارد اقلیم عشق شوی

و درهای آن وادی برایت گشوده شود.

شب خوش

🦋 @Asheghaneh