📝 برایت آرزو میکنم 
بعضی از اصوات را هیچگاه نشنوی
بعضی از رنگها را هیچوقت نبینی ،
بعضی از افکار را نفهمی و بعضی از حالات را حس نکنی...
آنچه حس میکنی تنها نور خدا باشد و عشق باشد و خوشبختی
و آرزو میکنم

📝 برایت آرزو میکنم

بعضی از اصوات را هیچگاه نشنوی

بعضی از رنگها را هیچوقت نبینی ،

بعضی از افکار را نفهمی و بعضی از حالات را حس نکنی...

آنچه حس میکنی تنها نور خدا باشد و عشق باشد و خوشبختی

و آرزو میکنم که چشمانت اگر تر شد

به شوق اجابت آرزویت باشد نه تکرار غم دیروز

و برایت ارامشی ارزو میکنم از جنس خدا...

شبتون بهترین

✨ @Asheghaneh