#متن 📝

پیشنهادهایی کوچیک برای کاهش استرس:

🔹محیط فیزیکی خودتون‌رو تنظیم کنین.

🔸خودتون‌رو تشویق کنین.

🔹از خودتون و دیگران؛ زیاد توقع نداشته باشین.

🔸به خودتون جایزه بدین.

🔹رسم و قاعده‌ای برای خودتون مقرر کنین!

🔸به زندگی معنویتون؛ عمق ببخشین.

🔹دفتر یادداشت روزانه داشته باشین.

🔸از کمال‌گرایی روی دست بردارین.

🔹بچه نشین!

🔸از سرعت خودتون بکاهین.

🔹همیشه برای تغییر آماده باشین.

🔸به تعطیلات برین.

🔹یه سرگرمی برای خودتون درست کنین!

❣❣ @Asheghaneh