زندگی کن

زندگی مشکلی نیست که حل شود، واقعیتی است که باید تجربه شود.

زندگی پیدا کردن خودتان نیست، خلق خودتان است.

زندگی رشد است. 
اگر رشد را متوقف کنیم با یک مرده هیچ فرقی نداریم.

زندگی مثل یک شیپو

زندگی کن

زندگی مشکلی نیست که حل شود، واقعیتی است که باید تجربه شود.

زندگی پیدا کردن خودتان نیست، خلق خودتان است.

زندگی رشد است.

اگر رشد را متوقف کنیم با یک مرده هیچ فرقی نداریم.

زندگی مثل یک شیپور است. اگر در آن ندمید صدایی از آن بیرون نمی آید.

❣❣@Asheghaneh