امروزیه دختره زنگ زد گفت شمااااا؟؟

منم گفتم ببخشید اشتباه برداشتم

خودش مرد از خنده😑

.

.

.

ایرانسلم پیام داد خیلی باهات حال کردم

یه هفته بهت اس نمیدم حال کنی 😂😂

🇯🇴🇮🇳

🔴

🔵