صبح چشمهایم را باز کردم

تاپروانه را در رقص

گل را در عشوه گری

زمین رادرحیرت

نور رادرسرعت

وحیات رادرشکوه عاشقانه بنگرد

به چشمهایم گفتم امروز عاشق باش از جنس مهربانی

🍃🌸 @Asheghaneh

  دانلود ویدئو