🌹🌹🌹🌹

با ایمان پا بر اولین پله بگذار.نیاز نیست تمام پلکان را ببینى

فقط پا بر اولین پله بگذار.

به درختان بنگر

هر درخت تنومندى که مى بینى پیش از آن ، دانه اى کوچک و اولیه بوده ، آنگاه ریشه ، بعد تنه اى تنومند و زنــــده و سپس هیزمى مرده

درخت همان دانه ى کوچک است با نـــیروى آرام مقاومى کــه براى فتح آسمان کمر بسته .

تو کمتر از دانه اى کوچک نیستى بگذار نیروى زندگى در تـــو بروید و آسمان زندگى ات را فتح کند .

فقط کافى ست با ایمان پا بر اولین پله بگذارى

👈 شروع کن

✨ @Asheghaneh