اگر بتوانی با تمام وجود و از ته دل بخندی،
زندگی ات مقدس خواهد شد.
خنده ای از ته دل و با تمام وجود،
پدیده ای یگانه و بی همتاست.
پس وقتی می خندی بگذار
 تمام سلولهای بدنت به همراه تو بخندند. 
بگذار خنده

اگر بتوانی با تمام وجود و از ته دل بخندی،

زندگی ات مقدس خواهد شد.

خنده ای از ته دل و با تمام وجود،

پدیده ای یگانه و بی همتاست.

پس وقتی می خندی بگذار

تمام سلولهای بدنت به همراه تو بخندند.

بگذار خنده از فرق سر تا نوک پایت گسترش یابد.

بگذار به ژرف ترین و درونی ترین نقاط وجودت برسد.

آنگاه حیران خواهی شد که خنده چگونه تو را

راحت تر از هر عبادتی به خدا نزدیک می سازد.

صبحتون شادوزیبا

🍃🌸 @Asheghaneh