پاهایتان را هنگام راه رفتن تصور کنید. 

پای جلویی غروری ندارد، 
پای پشتی شرمنده نیست..

چون هر دو می دانند موقعیتشان تغییر خواهد کرد. 
زندگی همیشه در حال تغییر است، 
بدون غرور و شرمساری زندگی کنیم .!.

پاهایتان را هنگام راه رفتن تصور کنید.

پای جلویی غروری ندارد،

پای پشتی شرمنده نیست..

چون هر دو می دانند موقعیتشان تغییر خواهد کرد.

زندگی همیشه در حال تغییر است،

بدون غرور و شرمساری زندگی کنیم .!.

❣❣ @Asheghaneh