با نام خدا ۴ شنبہ
۲۸ آذر ماه را آغاز میکنیم

آخرین ۴ شنبہ
آذر ماهتون
سرشاراز زیبایی
یڪ روزقشنگ
یڪ شادۍبۍپایان
یڪ نور ازجنس امید
یڪ زندگۍ عاشقانہ
وهزار آرزوۍ زیبا
ازخدا برایتان خواهانم

❤ Asheghaneh ❄

با نام خدا ۴ شنبہ

۲۸ آذر ماه را آغاز میکنیم

آخرین ۴ شنبہ

آذر ماهتون

سرشاراز زیبایی

یڪ روزقشنگ

یڪ شادۍبۍپایان

یڪ نور ازجنس امید

یڪ زندگۍ عاشقانہ

وهزار آرزوۍ زیبا

ازخدا برایتان خواهانم

❤ @Asheghaneh ❄