اگر دنیا از آن تو باشد

تازمانی که درقلب یک زن جایی نداشته باشی

درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی

سهمی از دل شوره های زنی نداشته باشی

فقیرترین مردی😔☝

❤ @Asheghaneh ❄