نیک خواهی ام
حصار محکمی ست
و هاله ای نورانی پیرامون من

بوسیله نیک خواهی ام
همه دشمنانم را به دوستان
و هرچه ناهماهنگی را به هماهنگی
و همه بی عدالتی ها را به عدالت
بدل می کنم.

صبحتون زیباودلنشین

Ashe

نیک خواهی ام

حصار محکمی ست

و هاله ای نورانی پیرامون من

بوسیله نیک خواهی ام

همه دشمنانم را به دوستان

و هرچه ناهماهنگی را به هماهنگی

و همه بی عدالتی ها را به عدالت

بدل می کنم.

صبحتون زیباودلنشین

@Asheghaneh