گذشته و آینده سارقان زمان هستند. انسان باید گذشته را متبرک کند اما اگر این گذشته ، او را در اسارت نگاه میدارد آن را به فراموشی بسپارد .
" بازیافتن جوانی گمشده ات ، محال است ، اگر به عقب بازگردی ، امرو

گذشته و آینده سارقان زمان هستند. انسان باید گذشته را متبرک کند اما اگر این گذشته ، او را در اسارت نگاه میدارد آن را به فراموشی بسپارد .

" بازیافتن جوانی گمشده ات ، محال است ، اگر به عقب بازگردی ، امروزت را نیز از دست می دهی" .

یادت باشد انسان باید رها در لحظه زندگی کند .

فلورانس اسکاول شین

❣❣ @Asheghaneh