به نظر من
تنها چیزی که
در خورِ نام گناه است،
آن است که:
در این دنیای خوب و زیبا 
و سرشار از شگفتی‌ها باشی ولی
چنان سختگیر و بسته و گرفتار باشی
که زندگی نتواند از هیچ راهی
خود را به تو برساند.

#اوشو

به نظر من

تنها چیزی که

در خورِ نام گناه است،

آن است که:

در این دنیای خوب و زیبا

و سرشار از شگفتی‌ها باشی ولی

چنان سختگیر و بسته و گرفتار باشی

که زندگی نتواند از هیچ راهی

خود را به تو برساند.

#اوشو

🆔 @Asheghaneh