❣

نبودنت💝

تڪـــرار💝ِ

غمهـــــــاى💝ِ

بهــــــانه دار💝ِ

شبـــــــانه است💝

جـــــــــارى بــــاش💝

در لحظه هاى بیقراری ام،،،