او که دیگران را سرزنش میکند، 
باید راه زیادی را در زندگی خود طی کند.
او که خودش را سرزنش میکند، 
به نیمه ی راه رسیده.
او که هیچکس را سرزنش نمیکند،
به مقصد رسیده
سرزنش و قضاوت دیگران تنها راه ما را
طول

او که دیگران را سرزنش میکند،

باید راه زیادی را در زندگی خود طی کند.

او که خودش را سرزنش میکند،

به نیمه ی راه رسیده.

او که هیچکس را سرزنش نمیکند،

به مقصد رسیده

سرزنش و قضاوت دیگران تنها راه ما را

طولانی خواهد کرد زیرا باید بِچِشیم تا

درک کنیم شخص قضاوت شونده را.

🆔 @Asheghaneh