اینو بدون 
اگه تو زندگیت هدف نداری
فقط ابزار آدم های هدفمندی.
جعبه ابزار آدمهای هدفمند
پر هست از آدم های بی هدف
که هر کدوم مثل یه ابزار 
یه کاری رو براش انجام میدن
به همین سادگی...

✨ Asheghaneh

اینو بدون

اگه تو زندگیت هدف نداری

فقط ابزار آدم های هدفمندی.

جعبه ابزار آدمهای هدفمند

پر هست از آدم های بی هدف

که هر کدوم مثل یه ابزار

یه کاری رو براش انجام میدن

به همین سادگی...

✨ @Asheghaneh