بند بند وجودت را در هر دم احساس کن

با تمام وجود انرژی پراکنده در هستی را به درونت رهنمود کن و تمام غم و ترس هایت را به بیرون هدایت کن .

تو به آنها نیازی نداری وقتی چیزی برای بدست آوردن نیست،پس ترسی برای از دست دادن نیست .

در خودت عشق را دریاب که همه چیز

بی او هیچ است .

❣❣ @Asheghaneh