پول زندگی رو آسون می‌کنه

کار زندگی رو هدفمند می‌کنه

آگاهی زندگی رو معنادار می‌کنه

شناخت زندگی رو ارزشمند می‌کنه

اما فقط عشقه که زندگی رو قابل تحمل می‌کنه

❤ @Asheghaneh ❄