🎯هرگز یادگیری رو متوقف نکن!
دانش یعنی قدرت...

منتظر باش ، اما معطل نشو
تحمل کن ، اما متوقف نشو

قاطع باش ، اما لجباز نباش
صریح باش ، اماگستاخ نباش

شکست بخور...
اما دوباره تلاش کن !!

💎 Asheghaneh

🎯هرگز یادگیری رو متوقف نکن!

دانش یعنی قدرت...

منتظر باش ، اما معطل نشو

تحمل کن ، اما متوقف نشو

قاطع باش ، اما لجباز نباش

صریح باش ، اماگستاخ نباش

شکست بخور...

اما دوباره تلاش کن !!

💎 @Asheghaneh