برای رسیدن به خدا, نه کتابی نیاز است نه راهنمایی فقط کافیست:

شعاع مهربانیت را روزبه روز بیشتر کنی ، آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جای دهی, آن وقت تا خدا هیچ فاصله ایی نیست...

💕 @asheghaneh