چه کنم

با غم خویش؟

گه گهی

بغض دلم میترکد

دل تنگم زعطش میسوزد

شانه ای میخواهم

که گذارم

سر خود بر رویش

و کنم گریه که شاید

کمی آرام شوم

ولی افسوس که نیست

💞h💞