💥راههای خدا خردمندانه اند

💥و چاره های او حکیمانه

🎌برآورده شدن خواسته هایمان

معمولا ظرف "نیم ثانیه" صورت می گیرد.

⚡️همه ماجرا با دقتی حیرت انگیز

در "ذهن الهی " زمان بندی شده است.

💥تنها کافی است

با تکرار مداوم و صحیح عبارت تاکیدی خواسته مان

نسبت به معجزه ها دل آگاهی و ایمان پیدا کنیم

و با ایمان فعال

و کلامی که بر زبان می آوریم

و الهام و شهود

درب خزانه غیبی را بگشاییم...

شبتون آروم🌙

💫 @Asheghaneh