✍ اگر در درونت صلح و آرامش برقرار.
 باشد، آن را در دیگران نیز می یابی.

اگر ذهنت آشفته باشد، 
آشفتگی در اطرافت موج خواهد زد.

بنابراین آرامش را درون خود بیاب؛
آنگاه می بینی چگونه به بیرون منعکس،
 می گ

✍ اگر در درونت صلح و آرامش برقرار.

باشد، آن را در دیگران نیز می یابی.

اگر ذهنت آشفته باشد،

آشفتگی در اطرافت موج خواهد زد.

بنابراین آرامش را درون خود بیاب؛

آنگاه می بینی چگونه به بیرون منعکس،

می گردد.

تو خود،

همان آرامشی؛

همان خوشبختی.

پس بیشتر جست و جو کن.

به یاد داشته باش

آرامش در جای دیگری نیست، اگر

درونت متلاطم باشد.

صبحتون دل انگیز

💎 @Asheghaneh