هر شب🌙
بدون هیچ اطمینانی
از بیدار شدنمان
به خواب می رویم
اما با این حال برای فردا
برنامه می ریزیم
این یعنی امید ...

زندگیتون 
پر از امیـــد و آرزو
شبتان خوش و در پناه حق🌙
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

هر شب🌙

بدون هیچ اطمینانی

از بیدار شدنمان

به خواب می رویم

اما با این حال برای فردا

برنامه می ریزیم

این یعنی امید ...

زندگیتون

پر از امیـــد و آرزو

شبتان خوش و در پناه حق🌙

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

❤ @Asheghaneh ❄