یه رابطه خوب یعنی؛ 
دوست داشتن دوطرفه، 
غیرتی بودن دو طرفه، 
تعهد دو طرفه، 
وفادار بودن و وفادار ماندن دو طرفه، 
تأکیدمی‌کنم دو طرفه، دو طرفه، دوطرفه...
❤️
❤ ghlbyaky ❄

یه رابطه خوب یعنی؛

دوست داشتن دوطرفه،

غیرتی بودن دو طرفه،

تعهد دو طرفه،

وفادار بودن و وفادار ماندن دو طرفه،

تأکیدمی‌کنم دو طرفه، دو طرفه، دوطرفه...

❤

❤ @ghlbyaky ❄