تــو چــه مــے دانــے تــفــاوت بــغــض و گــریــه را..!

ےڪــدخــتــر جــورے بــغــض مــیــڪــنــد ڪه تــو حــتــے بــا اشــڪــهایــت هم نــتــوانــے جــبــرانــش ڪنــیــ...!

💔 @asheghaneh 💔