لبخند بزن

به تمام آدمهایی که آمدند

لایقت نبودند

و رفتند..

اندوه تو آنها را خوشحال تر میکند!

بعضی ها به دنبال پایین تر از خودشان میگردند تا به خود ثابت کنند خوشبختند...

💔 @Asheghaneh 💔