💕💕💕💕

💥 از خدا جز خدا را نباید خواست.

⏪وقتی راه رفتن آموختی ،دویدن بیاموز.وقتی دویدن آموختی،پرواز را

⏪راه رفتن بیاموز،زیرا راههایی که میروی جزئی از تو میشودو سرزمینهایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.

⏪دویدن بیاموز،چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زود باشی دیر.

⏪و پرواز را یاد بگیر  نه برای اینکه از زمین جدا باشی،برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی...

شبتون در پناه حق

💞 @Asheghaneh