زندگیم الان بین ۲بیت شعر گیر کرده 😴😧

سعدی میگه : برخیز و مخور غم جهان گذران 😨😦

تا پا میشم حافظ میگه : بنشین و دمی به شادمانی گذران 😦😥😠

فعلا نیم خیز موندم تا تکلیفم تو بیت بعدی روشن بشه ! 😁😂😜😳😂

@Asheghaneh