✨✨✨✨

امواج_فکری

وقتی شما واقعا در طلب چیزی هستید و به آرزویتان می اندیشید و از فکر آن لذت می برید ، موج فکری شما با خواسته ی مورد آرزوی شما هماهنگ است و موج رسیده از منبع هستی به سوی شما و آرزوی مورد نظرتان بدون هیچگونه محدودیت و مقاومتی در سیلان است ..

ولی وقتی شما قلبا و عمیقا چیزی را آرزو می کنید و ضمنا دچار احساس خشم یا ترس یا ناامیدی هستید ، این به آن معناست که شما بر جنبه ی مخالف آرزوی خود تمرکز دارید و با این کار شما در حال معرفی ارتعاش ناهماهنگی به این جریان هستید و میزان هیجان منفی که در لحظه کنونی با آن رویارو هستید ، میزان مقاومت شما را در مقابل دستیابی به آرزو نشان می دهد

❣❣ @Asheghaneh