💥با هم تکرار می کنیم...

اکنون

به یمن کلامی که بر زبان می آورم

هر صفحه غیر حقیقی را

در ذهن نیمه هوشیارم می شکنم

و نابود می کنم

⚡️" آنها زائیده خیالات بیهوده خودم هستند"

و در واقع وجود ندارند.

اکنون

به برکت خدایی که در دل من است

صفحات عالی و کامل خود را می سازم

صفحات " سلامت و ثروت و محبت و بیان کامل نفس"

🌸جان لایتناهی

راه فراوانی و دولتمندی را بر من بگشا !

زیرا من مغناطیسی هستم مقاومت ناپذیر

در برابر چیزهایی که حق الهی من است.

صبحتون عالی

🍃🌺 @Asheghaneh