لازم نیست سر در بیاورید که خدا چطور می‌خواهد مشکلاتِ شما را حل کند.

این مسئولیتِ اوست.

کارِ شما نیست.

کارِ شما این است که به خدا ایمان و اعتماد داشته باشید.

کارِ شما این است که با ایمان و انتظار زندگی کنید.

آن موقعیت را به خدا بسپارید و به او اعتماد کنید.

خدای ما، خدای مافوقِ طبیعی است.

خدا می‌تواند آنچه را که بشر نمی‌تواند انجام دهد، به انجام برساند.

او محدود به قوانینِ طبیعت نیست.

در زندگی دفعتاً متوجه می‌شویم که خداوند کارهایی در زندگی‌مان کرده است که خود به تنهایی قادر به انجامش نبوده‌ایم.

💞 @Asheghaneh