ذهن استدلالی ما دوست دارد به دنبال موارد منفی واستدلال به نشدن کارها برود...
ما باید مجالی به ذهن ندهیم که فرصتی برای این گونه موارد پیدا کند....
باید همواره متوجه موضوعات مثبت ونشاط آور باشیم.
همیشه

ذهن استدلالی ما دوست دارد به دنبال موارد منفی واستدلال به نشدن کارها برود...

ما باید مجالی به ذهن ندهیم که فرصتی برای این گونه موارد پیدا کند....

باید همواره متوجه موضوعات مثبت ونشاط آور باشیم.

همیشه عبارات تاکیدی را زمزمه کنیم خصوصا وقتی مشاهده کردیم ذهنمان می خواهد سمت افکار منفی برود یا وقتی با افرادی مواجه می شویم که ذهنمان را درگیر موارد منفی می کنند.

در این هنگام وارد بحث با افراد نشویم.

🆔 @Asheghaneh