‏بزودی مهریه در ایران:

آینه و شمعدون، یک کیلو گوشت چرخ کرده بدون چربی، ده عدد مرغ، به انضمام دو دست کله پاچه کامل، عندالمطالبه😂

🇯🇴🇮🇳🔵