💎 ۵ عامل بازدارنده در مسیر موفقیت:

1️⃣ ترس

2️⃣ توجه به ارزیابی دیگران

3️⃣ اقدام نکردن

4️⃣ نتیجه گرایی

5️⃣ عدم خودباوری

👈 مهم نیست که عالی باشیم، مهم این است که در مسیر تعالی خویش قدم برداریم

💫

💎 ۵ عامل بازدارنده در مسیر موفقیت:

1️⃣ ترس

2️⃣ توجه به ارزیابی دیگران

3️⃣ اقدام نکردن

4️⃣ نتیجه گرایی

5️⃣ عدم خودباوری

👈 مهم نیست که عالی باشیم، مهم این است که در مسیر تعالی خویش قدم برداریم

💫 @Asheghaneh