امروز قاصدکها پیام مهر می آورند و چلچله ها سرود زندگی میخوانند. 

و من هم دمادم ، سرمست از شکر و سپاس تو....

خدای خوبم! کمک کن تالبخندرا مشق کنم، محبت را پیشه خود سازم  و 
قدرتمند و توانمند ولی خاشعا

امروز قاصدکها پیام مهر می آورند و چلچله ها سرود زندگی میخوانند.

و من هم دمادم ، سرمست از شکر و سپاس تو....

خدای خوبم! کمک کن تالبخندرا مشق کنم، محبت را پیشه خود سازم  و

قدرتمند و توانمند ولی خاشعانه و خاضعانه ، خواسته های بزرگ خود را از تو طلب کنم ، سزاوارست از تو آرزوهای کوچک نخواهم...

چون ایمان دارم، تو بی حد و مرز میبخشی.

صبح بخیر

🍃🌸 @Asheghaneh