زندگی

دشوارترین امتحان است بسیاری از مردم مردود می‌شوند

چون سعی می کننداز روی دست هم بنویسند،غافل از این که

سوالات موجود در برگه‌ی هر کسی فرق می‌کند🌾

@asheghaneh 👈😐