وقتی آنچه بیان می کنی با آنچه در عمل نشان می دهی یکسان باشد و در صداقت و یکرنگی زندگی کنی، 
آنوقت کل سلول های وجودت هم در آرامش و هماهنگی با کل جهان هستند.

💞 Asheghaneh

وقتی آنچه بیان می کنی با آنچه در عمل نشان می دهی یکسان باشد و در صداقت و یکرنگی زندگی کنی،

آنوقت کل سلول های وجودت هم در آرامش و هماهنگی با کل جهان هستند.

💞 @Asheghaneh