سگ مظھر وفاداریست

اما همیشه میگویند

مثل سگ پشیمان میشوی

آری ... همیشہ آخر وفاداری

پشیمانیست

💘━━═══💔════━━💘

❤️S❤

💘━━═══💔════━━