🔻اندیشه‌ها در کلمه ظهور مییابند. کلمات در کردار تجلی مییابند. کردار در عادات بالنده می‌شوند و عادات در قالب شخصیت قوام پیدا میکنند. پس با مراقبت، اندیشه‌ها و شیوه‌های آن را به نظاره بنشینید. بگذارید اندیشه‌ها از چشمه جوشان عشق خلق شده، از ارادت به تمام مخلوقات زاییده شوند.

#بودا

💫 @Asheghaneh