ما گاهی فراموش می‌کنیم 
که برای چه از عدم تا به اقلیم وجود، 
این همه راه آمده‌ایم.
ما به ضیافت هستی دعوت نشده‌ایم 
تا با خود جمع کنیم و ببریم، 
بلکه آمده‌ایم تا ببخشیم و خود را پیدا کنیم.
آمده ایم تا

ما گاهی فراموش می‌کنیم

که برای چه از عدم تا به اقلیم وجود،

این همه راه آمده‌ایم.

ما به ضیافت هستی دعوت نشده‌ایم

تا با خود جمع کنیم و ببریم،

بلکه آمده‌ایم تا ببخشیم و خود را پیدا کنیم.

آمده ایم تا عشق را،

امید را دوستی را و نان را با دیگران تقسیم کنیم.

آمده‌ایم تا خلأیی را پر کنیم

که فقط و فقط با وجود ما پر

می‌شود و بس...

💟 @Asheghaneh