همدیگر را یافتن ...
هنر نیست ...
هنر این است که ...
همدیگر را گم نکنیم .... 
آدمهای ساده بی هیچ دلیلی دوست داشتنی هستند
آدم هایی که خودشان هستند . . . 
و نقش بازی نمی کنند ،
سادگی ،
شیک ترین ژست دنیاس

همدیگر را یافتن ...

هنر نیست ...

هنر این است که ...

همدیگر را گم نکنیم ....

آدمهای ساده بی هیچ دلیلی دوست داشتنی هستند

آدم هایی که خودشان هستند . . .

و نقش بازی نمی کنند ،

سادگی ،

شیک ترین ژست دنیاست !

♥♥@Asheghaneh