📸زنها راباید 

زیاد دوست داشت 

باید احساس منحصربه فرد 

بودن به آنها داد

بایدشبیه معجزه به زنها

نگاه کرد زنی که بداند

بودنش!مردی را به وجد می آورد

هرگز پیر نخواهد شد
❤ Asheghaneh ❄

📸زنها راباید

زیاد دوست داشت

باید احساس منحصربه فرد

بودن به آنها داد

بایدشبیه معجزه به زنها

نگاه کرد زنی که بداند

بودنش!مردی را به وجد می آورد

هرگز پیر نخواهد شد

❤ @Asheghaneh ❄