💗چراغی برایتان روشن
✨مےڪنم، در تاریڪی
💗قلب سیاہ شب 
✨آنگاہ از خـــدا مےخواهم
💗اگر در تاریڪی 
✨غم اسیر تنهایی شدید، 
💗چراغ امیـــدتان روشن بماند

🌷شب زیباتون بخیر🌷

❤ Asheghaneh ❄

💗چراغی برایتان روشن

✨مےڪنم، در تاریڪی

💗قلب سیاہ شب

✨آنگاہ از خـــدا مےخواهم

💗اگر در تاریڪی

✨غم اسیر تنهایی شدید،

💗چراغ امیـــدتان روشن بماند

🌷شب زیباتون بخیر🌷

❤ @Asheghaneh ❄