یارو میره آمریکا خونه برادرش، توالت فرنگی بلد نبوده

یواشکی تو گلدون میرینه خاک میریزه روش😳😜

بعد از برگشتنش به ایران برادرش زنگ میزنه میگه: اصغر فقط بگو کجا ریدی؟

سه تا خونه عوض کردم ولی هنوز بوی گُهت میاد 😂😂😂

®💯