کسی را دوست بدار که دوستت دارد، حتی اگر

غلام درگاهت باشد! و دست بکش از

علاقه به کسی که دوستت‌ندارد حتی اگر که او

سلطانِ قلبت باشد و فراموش نکن که: زمان به

خوبی انسان وفادار را مشخص می‌کند😔✌